Teamcoaching

Teamcoaching is een krachtig middel om verstoringen in onderlinge verhoudingen op te heffen. Het ondernemerschap binnen een team van professionals wordt hierdoor gestimuleerd. Belangrijke uitgangspunten van teamcoaching zijn altijd de persoonlijke kracht van de teamleden en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van het eigen gedrag. Daarbij spelen passie voor het vakmanschap, affiniteit met de doelgroep en trots op het product of de dienst die wordt geleverd een vitale rol.

Werkwijze:
Het opzetten van een teamcoachingstraject is altijd maatwerk. Allereerst wordt een diagnose gemaakt van de huidige en de gewenste situatie. Zo worden de doelstellingen voor de eerste teamcoachingsbijeenkomst vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomst geven de deelnemers elkaar constructieve feedback op de persoonlijke kracht van een ieder en op de kracht van het team als geheel. Persoonlijke en teamgerichte actiestappen worden geïnventariseerd. Twee maanden na deze teamcoachingsbijeenkomst vindt vervolgens een peilsessie plaats, waarin vorderingen en knelpunten in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt de inhoud van een tweede teamcoachingsbijeenkomst bepaald. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over de bestendiging van behaalde successen. Resterende knelpunten en kansen worden uitgediept. Ter afsluiting van deze tweede teambijeenkomst wordt getoetst of en op welke wijze het team vervolg wenst te geven aan het teamcoachingsproces.

Locatie:
Op een door uw organisatie gewenste locatie.

 

Reacties zijn gesloten.