Onderzoek naar organisatie- en teameffectiviteit

Verstoringen in onderlinge verhoudingen op de werkvloer kunnen ertoe leiden dat productiviteit, onderling vertrouwen en kwaliteit van primaire werkprocessen zienderogen afnemen. Dat kan leiden tot een sfeer van wantrouwen, een verhoogd risico op ziekteverzuim en het ontstaan van ongewenste, informele machtsvorming. Het is niet altijd gemakkelijk om oorzaken en gevolgen bij dergelijke verstoringen eenduidig van elkaar te onderscheiden. Op die momenten is gedegen onderzoek van buitenaf gewenst om feiten, belevingen en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. 

Aanpak:
In samenspraak met de opdrachtgever wordt de onderzoeksopdracht omschreven. Daarin worden de rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, het tijdspad, de privacybescherming van alle betrokkenen en de procedure vastgelegd. Om zicht te krijgen op de bestaande casus worden interviews afgenomen met een geselecteerde groep respondenten. Op basis van de interviews wordt aan de opdrachtgever een onderzoeksrapportage gepresenteerd, vergezeld van adviezen en oplossingsrichtingen. 

 

Reacties zijn gesloten.